تحقیقات بازار به روش کمی چیست؟ موارد استفاده‌ی آن چیست؟

در تحقیقات کمی بازار به جای بررسی نظرات، احساسات و نگرش مخاطبان، به  بررسی واقعیت‌ها و داده‌های آماری پرداخته می‌شود. در اینجا، اطلاعات به‌دست‌آمده  برای نتیجه‌گیری در مورد رفتار، نگرش‌ها و ترجیحات مشتریان در قالب آمار و ارقام که به راحتی قابل مقایسه، تحلیل آماری و تفسیر در کنار سایر اطلاعات اندازه‌گیری شده باشند.

هدف از تحقیقات کمی، جمع‌آوری حقایق و آمارهای قابل اعتماد است تا مدیران یک کسب‌و‌کار بتوانند بر اساس آن کسب‌و‌کار خود را هدایت کنند و در مواقعی که نیاز به گرفتن تصمیمات کلیدی دارند با تکیه بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. می‌توان گفت تحقیقات بازار به روش کمی به چگونگی یک موضوع می‌پرازد.

در این نوع تحقیقات از روش‌هایی مانند پرسشگری میدانی، پرسشگری تلفنی، پرسشنامه‌های آنلاین و روش ترکیبی برای استخراج اطلاعات استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از تحقیقات بازار به روش کمی این است که بسیار سریعتر و مقرون به صرفه است. ماهیت آماری آن امکان تعمیم دادن یافته‌ها را فراهم می‌کند.

نکته منفی برای تحقیقات کمی این است که شما جزئیات خاصی را که ممکن است بتوانید با روش کیفی بدست آورد را در این روش به دست نخواهد آمد و اطلاعات به دست آمده سظحی و کم عمق هستند.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹