نوشته‌ها

فراتر از گوگل آنالایتیک با ابزارهای تحلیلی دیجیتال مارکتینگ
,

فراتر از گوگل آنالیتیک با ابزارهای تحلیلی دیجیتال مارکتینگ

سنجش اثربخشی اقدامات دیجیتال مارکتینگ یکی از مهمترین و مشکل ترین ابعاد هر راهبرد یا استراتژی محسوب می شود.  طبق گزارش وب سایت دیجیتال مارکتینگ HubSpot، 46 درصد بازاریابان اظهار داشتند "ارزیابی و سنجش بازگشت سرمایه فعالیت های دیجیتال مارکتینگ"…